Smluvní A Provozní podmínky

Provoz river surfingové vlny a dráhy s divokou vodou na Štvanici zajišťuje spolek Vlny Štvanice, z.s., IČ: 02905833. Primárním účelem spolku je zajistit pro své členy přístup do prostoru river surfingové vlny a dráhy s divokou vodou na Štvanici a vhodné podmínky (zejména průtok a technický stav dráhy a překážek) pro provozování vodáckých sportů. 

Protože chceme být transparentní, zde s Vámi sdílíme smlouvu, kterou jsme uzavřeli s Povodím Vltavy.

Uživání sportoviště ve správě spolku je možné jen po předchozí rezervaci daného termínu. Rezervací termínu a zaplacením příspěvku vzniká členství ve spolku, a to na celý den dané rezervace, pokud členství nevzniklo jinak (např. přijetím za člena a zaplacením ročního členského příspěvku). Aktivní členská práva ovlivňovat chod organizace, volit do orgánů spolku a pod. jsou vyhrazena pouze členům, kteří složili členský příspěvek za roční členství.

Na používání sportoviště se vztahují následující pravidla:

1. Vstup na vlnu je povolen pouze v časech určených k surfování po předchozí rezervaci.

2. Vždy je třeba dodržovat pokynů pověřených zástupců spolku a řídit se bezpečnostními pokyny

vyvěšenými na místě.

3. Surfování na říční vlně sebou nese rizika, některá i život ohrožující. Účastníci jsou vystaveni

značným přírodním silám, především silnému proudu vody. Účastníci výslovně berou na vědomí

obecná nebezpečí pramenící ze surfování na říční vlně, jako jsou kluzké plochy v okolí vlny, silné

vodní proudy, tvrdé překážky na dně, studená voda a možné nežádoucí předměty ve vodě. Účastníci

se zavazují používat říční vlnu pouze s maximální opatrností.

4. Účastníci se zavazují využívat vlnu pouze v případě, že mají potřebnou fyzickou a duševní

konstituci a jsou velmi dobrými plavci.

5. Při surfování na vlně může dojít ke kontaktu surfu se dnem, či břehem, proto je třeba počítat

s možným poškozením surfu. Poškozením je možné částečně předejít používáním krátkých ohebných

fin a surfů s vyšší mechanickou odolností.

6. Vlna představuje potenciálně nebezpečné sportovní zařízení. Z tohoto důvodu se musí účastník řídit následujícími preventivními opatřeními:

6.1. Započíst surfování je možné pouze, je-li vodní stav vhodný k surfování. Obzvláště důležité je

zkontrolovat úroveň hladiny „bazénu“ pod vlnou. V případě nízkého vodního stavu v bazénu hrozí

poranění o dno. K vystoupání hladiny v bazénu na požadovanou úroveň dochází až po cca 10

minutách od spuštění vody. Před započetím surfování je nutné ověřit úroveň hladiny spodního

bazénu na instalované rysce.

6.2. Na vlně smí surfovat v jeden okamžik pouze jeden surfař. Další surfař nesmí vstoupit na vlnu,

dokud předchozí surfař bezpečně neopustí vlnu. Každý surfař stráví na vlně pouze přiměřený čas

s ohledem na počet dalších surfařů ve frontě.

6.3. Každý surfař musí být vybaven následujícím vybavením:

a) Helmou

b) Záchrannou vestou

Zkušení surfaři jsou oprávněni jezdit na vlně bez přilby a záchranné vesty, berou ale výslovně na

vědomí veškerá s tím spojená rizika.

6.4. Doporučuje se používat leash připevněný k pasu, nebo vestě s možností rychlého odepnutí.

Leash připevněný ke kotníku může být při surfování na řece nebezpečný, zvláště pokud se

zachytí o předmět pod vodou, proto je jeho použití na vlastní riziko. Nezletilým je výslovně zakázáno

používat leash připevněný ke kotníku.

6.5. Je zakázáno splouvat slalomovou dráhu, nacházející se pod vlnou, na surfu s připevněným

leashem k tělu. Hrozí zde bezprostřední nebezpečí zachycení leashe o překážky na dně.

6.6. Doporučuje se používat neopren a neoprenové boty, jako dodatečnou ochranu před zraněními.

6.7. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje surfovat na vlně bez doprovodu, ale vždy mít poblíž

možnost pomoci. Je doporučeno mít sebou mobilní telefon, kterým je možné přivolat pomoc pro

sebe, nebo ostatní.

6.8. Surfování pod vlivem alkoholu, nebo drog je zakázáno.

6.9. Každý účastník se musí seznámit se způsobem bezpečného přístupu na vlnu (např. od zkušených

členů spolku).